اصلاحیۀ زمان برگزاری اولین جلسۀ مجمع عمومی کانون گردشگری و ایران شناسی

ﺳﻪشنبه, 20 آبان 99


زمان اولین جلسۀ مجمع عمومی کانون گردشگری و ایران شناسی دانشگاه رازی که مقرر شده بود در تاریخ ۲۰ آبان ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار گردد، به روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۷ الی ۱۹ تغییر یافت.

دانشجویانی که به عنوان عضو مجمع عمومی کانون مذکور ثبت نام کرده اند می توانند در زمان فوق الذکر جهت شرکت در جلسه و تصویب اساسنامۀ کانون به نشانی زیر مراجعه نمایند:

https://b۲n.ir/majmae-omoomi۱