خانۀ ریاضیات کرمانشاه و دانشگاه رازی به مناسبت دهۀ ریاضیات سلسله وبینارهای آموزشی را به شرح ذیل در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۰ و ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ به صورت برخط برگزار می کنند. 

- «هندسه و کاشی کاری»: 

 • سخنران: دکتر مهدی شریف زاده، عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه یاسوج 
 • زمان: شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ 
 • ساعت: ۱۵:۳۰-۱۴:۳۰ 

 

-«جامعه شناسی اثبات ریاضی»: 

 • سخنران: دکتر غلامحسین مقدم حیدری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
 • زمان: شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ 
 • ساعت: ۱۷-۱۶ 

 

نظریۀ نقطۀ ثابت نگاشت های ناافزا پرسش ها و یافته ها»:

 • سخنران: دکتر علیرضا امینی هرندی، عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه اصفهان 
 • زمان: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ 
 • ساعت: ۱۲-۱۱  

 

-«قاب ها به عنوان کد»:

 • سخنران: دکتر حسین جوانشیری، عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه رازی 
 • زمان: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ 
 • ساعت: ۱۴-۱۳
 •  

درگاه ورود به وبینار: 

http://vc۲.razi.ac.ir/rjz۵jfjz۶۶pl/