لیست اولیۀ انتخابات شورای مرکزی کانون مطالعات فرهنگی:

 
  • فاطمه السادات حسینی
  • مریم الهیاری
  • شاهد کرم بسی
  • لیلی کیانی
  • اسما اختری