شرایط شرکت در انتخابات کانون های فرهنگی هنری دانشگاه رازی

دوشنبه, 07 مهر 99


نامزدهای انتخابات شورای مرکزی کانون ها باید واجد شرایط مذکور در مادۀ ۱۵ آیین نامۀ کانون ها به شرح ذیل باشند:

  • در مجمع عمومی کانون عضو باشند.
  •  حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذرانده باشند ( به استثنای مقاطع تحصیلات تکمیلی)
  • تا پایان دوره فعالیت شورای مرکزی دانشجو باشند.
  • دو نیم سال تحصیلی متوالی یا سه نیم سال تحصیلی غیر متوالی مشروط نشده باشند.
  • محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر نداشته باشند.
  • عضو شورای مرکزی یا دبیر تشکل‌های اسلامی، شوراهای صنفی دانشجویان، مسئول بسیج دانشجویی و عضو شورای مدیران انجمن‌های علمی و سردبیر نشریات سیاسی دانشجویی دانشگاه نباشند.
  • عضو شورای مرکزی سایر کانون‌های فرهنگی دانشگاه نباشند.

 

عضویت افراد در مجمع عمومی کانون ها مطابق بند الف و ج تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ آیین نامۀ کانون ها بنا به هر یک از دلایل زیر ملغی خواهد شد:

  • فراغت یا انصراف از تحصیل یا اخراج
  • محرومیت از تحصیل به واسطۀ حکم قطعی کمیتۀ انضباطی