معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، از سلسله جلسات هم اندیشی استادان، نشست برخط «کرونا: الهیات و جامعه» را برگزار می نماید.

 

سخنران: 

دکتر داود فیرحی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 

زمان:

دوشنبه ۹۹/۶/۳۱ ساعت ۱۰ الی  ۱۲

 

 نشانی شرکت در نشست:
http://vc5.razi.ac.ir/ry5n2mimd0c0/