برگزاری نشست «شهر مجازي علم ایران»

شنبه, 25 مرداد 99


پژوهشـکده مطالعـات فرهنگی و اجتمـاعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد مجموعه نشـست هـاي «علم و جامعه؛ از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» را بـا همکاري معاونت هاي محترم فرهنگی و اجتماعی، پژوهش و فناوري و آموزشـی وزارت عتف در حوزه هاي مختلف از هفته جاري و به قصد آشنایی بیشتر با نحـوۀ فعـالیت در عرصۀ دیجیتـال، به صـورت مسـتمر برگزار نمایـد. 

پنجمین نشـست از این مجمـوعه نشست ها با عنوان«شهر مجازي علم ایران» روز چهارشنبه 29 مرداد ماه 1399ساعت 10:30 تا 12:30 با حضور آقایان دکتر سید سعیدرضا عاملی و دکتریونس شکرخواه به صورت مجازي (با نشانی هاي ذیل) برگزار می شود. 

http://www.b2n.ir/iscs

http://www.instagram.com/iscs.ac.ir6

http://www.iscs.ac.ir