معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان «جشنواره ملی شعر دانشجویی غدیر خم» را برگزار می‌کند.

 بخش ویژه‌: با موضوع غدیر و امام علی (ع)

بخش شعر طنز: با موضوعات آزاد، کرونا، قرنطینه، دوری از دانشگاه و ... می‌باشد. 

به نفرات برتر جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت.

آخرین مهلت دریافت آثار: ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹

نشانی دریافت آثار: farhangi.uk@gmail.com