«رزمایش همدلی»

ﺳﻪشنبه, 09 اردیبهشت 99


ا عنایت به فراگیري گسترده ویروس کویید 19 و آسیب جدي کسب و کارهاي خرد و خانواده هاي محروم، سازمان بسیج اساتید کشور در نظر دارد پویش جنبش استادي ایران را با عنوان «رزمایش همدلی»، برگزار نماید. 

خواهشمند است جهت حمایت از کسب و کارهاي مستضـعفین تحت پوشـش کمیته امداد امام خمینی(ره)، این سازمان را یاري نمایید.

 شـماره حساب جاري طلایی بانک سـپه بنام حوادث غیرمترقبه سازمان بسیج 5151818086011 

شماره شبا IR030150000005151818086011 

شماره کارت 5892101214485209  

 پس از واریز وجوه نقدي، سند واریزي را به شماره 09354457107 واتساپ ارسال نمایید.