«#چالش_کرونا»

دوشنبه, 08 اردیبهشت 99


شامـل: شـناسایی وحمایت از ایـده ها و نیز محصولات و اقـدامات خلاقانه است. هریک از ایده ها می بایست مرتبط با بهداشت، درمان و پیشگیري، مدیریت و سیاستگذاري، پیامدهاي اقتصادي، آسیب هاي اجتماعی باشد.

 علاقمنـدان می تواننـد جهت کسب اطلاعـات بیشتر به پایگـاه اطلاع رسـانی به نشـانی: www.candoportal.com مراجعه نمایند.