معاونت پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی امین به منظور ارتقاء تعامل اجتماعی پلیس مبادرت به برگزاری «همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی» نموده است.

ارسال مقاله در محورهای: 

۱-مبانی دینی و نظری تعامل ارتباطی -اجتماعی پلیس 

۲-تعامل ارتباطی اجتماعی پلیس با نهادها، گروه های اجتماعی 

۳-تکالیف شهروندان در تعامل ارتباطی- اجتماعی با پلیس 

۴-مهارت­های ارتباطی-اجتماعی پلیس های مأموریتی.

مهلت ارسال مقالات:  ۹۸/۱۰/۳۰ 

زمان برگزاری همایش: خرداد ماه ۱۳۹۹