نتیجه نهایی انتخابات شورای مرکزی کانون گردشگری و ایران شناسی که روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۹ الی ۲۴ شب برگزار گردید به شرح ذیل اعلام می شود.
 
اعضای اصلی شورای مرکزی:
  • حیدر راستی طلب
  • فاطمه نوری
  • سعید کریمی
  • فرشته عزیزی
  • نوین مهروی
 
اعضای علی البدل شورای مرکزی:
  • امید نوروزی
  • سینا نقدی نیا
  •