بر اساس شیوه­ نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیتۀ ناظر، چهارمین جلسۀ کمیته با طرح موضوع انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در تاریخ  ۹۹/۷/۱۶ و با حضور اکثریت اعضاء آغاز گردید.

در این جلسه از میان دانشجویانی که پس از اطلاع رسانی عمومی توسط کارشناس نشریات در مهلت ۷ روزه نسبت به همکاری و عضویت در کمیتۀ اجرایی و هیأت نظارت اعلام آمادگی کرده بودند ۲ نفر به عنوان اعضای هیأت نظارت و۴ نفر به عنوان اعضای کمیتۀ اجرایی انتخابات  به قید قرعه­ و در حضور دانشجویان و نماینده­های آنها انتخاب شدند. همچنین زمان ثبت­نام نامزدهای عضویت در کمیتۀ ناظر و زمان برگزاری انتخابات تعیین شد. در ادامه کلیۀ درخواست­ های صدور نشریات و اعمال تغییراتی که تا قبل از زمان جلسه تحویل کارشناس نشریات شده بود مورد بررسی قرارگرفت.