انجمن مکاترونیک و اتوماسیون دانشگاه رازی در تاریخ 1399/8/21 تاسیس و تشکیل شد.

هیئت موسس:

امین فیض بشی پور

محمد حسین خدادوست

امیر محمد نصری

امیر حسین منصوری

محمد وحید محمدی نور

 

شورای مرکزی:

محمد رضا بنی اردلانی

امین فیض بشی پور

امیر محمد نصری

امیر حسین منصوری

محمد وحید محمدی نورامين فيض بشي پور
شورای مرکزی

محمدوحيد محمدي نور
شورای مرکزی

اميرمحمد نصري
شورای مرکزی

اميرحسين منصوري
شورای مرکزی

محمدرضا بني اردلاني
شورای مرکزی