در انجمن علوم پایه دامپزشکی سعی بر این شده است تا اطلاعات پایه ای دانشجویان این حوزه را به بهترین و منسجم ترین نحو افزایش داده

و در اینده ای نه چندان دور بتوانیم دانشجویانی دانا با توانایی ایده پردازی و اجرا در حوزه سلامت و‌دامپزشکی  به ارمغان بیاوریم

به امید فردایی روشن تر برای جامعه دامپزشکی فاطمه رشيدي
دبیر

اميررضا دهداردرگاهي
شورای مرکزی

سنا ميرزائي
شورای مرکزی

بهاره محمودي
شورای مرکزی

حديث اميريان
شورای مرکزی

انجمن علمی علوم پایه و‌پاتوبیولوژی دامپزشکی رازی