گيتا اميري
شورای مرکزی

فاطمه شهبازي
شورای مرکزی

هانيه نوذري
دبیر

مهشيد محمدي درويشاني
شورای مرکزی

زهرا حسيني
شورای مرکزی