هاشم پور محمدی
صاحب امتیاز

سيدمحمدحسين عربي
مدیر مسئول

سيدمحمدحسين عربي
سر دبیر