مهتاب شاهوردي
شورای مرکزی

زهرا نقي بيرانوند
شورای مرکزی

ريزين ولي مصطفي
شورای مرکزی

اكو رحيم كريم
شورای مرکزی

احدالله جوانمرد
شورای مرکزی

برگزاری کارگاه طراحی سفال توسط انجمن باستان شناسی دانشگاه رازی
برگزاری کارگاه آموزشی طراحی سفال توسط انجمن علمی باستان شناسی دانشگاه رازی
برگزاری کارگاه آموزشی طراحی سفال توسط انجمن علمی باستان شناسی دانشگاه رازی
برگزاری کارگاه آموزشی طراحی سفال توسط انجمن علمی باستان شناسی دانشگاه رازی .مدرس:جناب آقای ناصر امینی خواه
آموزشی طراحی سفال با نرم افزار