علي علي زاده
صاحب امتیاز

علي علي زاده
مدیر مسئول

علي علي زاده
سر دبیر