هاشم پور محمدی
صاحب امتیاز

محدثه باوندپور
مدیر مسئول

ساحل نانسي
سر دبیر