دستاوردهای یکساله

1-استعلام ملزومات تولید داخل از وزارت بهداشت.

2-جمع آوری تیم گروهی در زمینه انیمیشن و بازی سازی و معرفی به پارک علم وفناوری ، و تشکیل شرکت پارسه با 8نفر اشتغال زایی.

3-جمع آوری تیم گروهی در زمینه نرم افزار و اتوماسیون اداری،موفق به همکاری با کمیته امداد در زمینه نرم افزار های اداری ، با 3 نفر اشتغال زایی.

4-شناسایی افراد داری حرفه و توانایی در دانشگاه در زمینه های مختلف.

اساسنامه انجمن علمی بین رشته ای نخبگان دانشگاه رازی کرمانشاه 

 مقدمه:

 فصل اول: کلیات  

ماده1- تعریفانجمن

انجمن نخبگان دانشگاه رازی کرمانشاه نهادی است دانشجویی که در قالب اهداف و موضوعات این اساسنامه و رعایت آیین‌نامه انجمن های علمی دانشجویان ، مصوب وزارت علوم فعالیت میکند.

تبصره-انجمن علمی بین رشته ای نخبگان دانشگاه رازی از این پس در این اساسنامه به اختصار ((انجمن)) نامیده میشود.

ماده2-زمینه فعالیت انجمن((علمی و تحقیقاتی)) است.

ماده 3-اهداف

اهداف انجمن با توجه به زمینه فعالیت آن عبارت‌ است از:

1. ایجاد فرهنگ کار آفرینی در دانشگاه.

2. برقراری ارتباط میان دانشگاه و کسب و کارهای کارآفرینانه در راستای سیاست های وزارت علوم مبنی برارتباط صنعت با دانشگاه و آموزش موضوعات مرتبط با کار آفرینی.

3. کمک دانشجویان جهت آمادگی برای ورود به بازار کار.

4. کمک به صاحبان ایده جهت رساندن ایده ها به سطوح عملیاتی.

5. انتقال تجربیات صنایع دانشگاه و بررسی حوزه های عملیاتی و فنی.

6. تبادل تجربیات کار آفرینی در سطوح ملی و بین المللی.

ماده 4-خط‌مشی و شرح وظایف

انجمن جهت رسیدن به اهداف در زمینه فعالیت خود ، دارای وظایف به شرح زیر است :

1. برگزاری همایش و کارگاهها و دوره های آموزشی و دستاورد های کار آفرینی.

2. برگذاری مسابقات علمی و جشنواره ها.

3. برگذاری نمایشگاه و نشست های گفت و گو ویا پرسش و پاسخ علمی از اساتید .

4. برگذاری اردو های دانشجویی با محوریت بازدید صنایع و پارک علم و فناوری.

5. برنامه ریزی جهت انجام ملزومات تولید داخل در دانشگاه.

6. فرهنگ سازی کار در روحیات دانشجویان.

7. تهیه و ارسال گزارش کلیه فعالیت ها به اداره امور فرهنگی.

فصل دوم: ارکان انجمن  

ماده5- ارکان انجمن عبارت است از:

  1. اعضای انجمن
  2. مجمع انجمن
  3. دبیر انجمن
  4. استاد مشاور انجمن
  5. مدیرگروه انجمن

ماده6- اعضای انجمن

اعضای انجمن شامل دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه از تمام دانشکده ها است بدون محدودیت میتوانند به عضویت انجمن درآمده ، و در چهارچوب اساسنامه و حیطه اختیاراتشان به فعالیت بپردازند.

6-1 شرط عضویت در انجمن:

6-1-1 اشتغال به تحصیل دانشجو در دانشگاه.

6-1-2 عدم سابقه محکومیت قطعی منجربه محرومیت از تحصیل در کمیته انظباطی و عدم مشروطیت دو ترم متوالی و سه ترم غیر متوالی.

6-1-3 حداقل تعداد اعضا جهت فعالیت 10نفراست و عضوگیری در تمام طول سال امکان پذیر است.

6-1-4 چنانچه عضو کانون در چهرچوب اساسنامه انجمن فعالیت نکند، با تصمیم شورای مرکزی انجمن، عضویت وی لغو خواهد شد.

6-1-5 عضویت مجدد دانشجو محروم از تحصیل یک سال پس از گذراندن دوران محرومیت تنها در صورتی ممکن خواهد بود که به تصویب چهار پنجم اعضای شورای مرکزی برسد.

6-1-6 هرگاه عضو انجمن در حین فعالیت مشروط شود، عضویت وی از آغاز نیم‌سال بعد از مشروطی لغو میشود.

ماده7- مجمع انجمن

اعضای مجمع انجمن شامل دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه است که با انتخابات معاونت فرهنگی به عنوان نمایمدگان اعضا از بین اعضای انجمن انتخاب میشوند.

7-1 وظایف مجمع

7-1-1 اعضای مجمع انجمن  5نفر است که 2نفر هم به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب میشوند.

7-1-2 تشکیل جلسات حداقل ماهی یکبار با حضور حداقل دو، سوم اعضا.

7-1-2-تبصره- مصوبات جلسات مجمع با رای اکثریت حاضرین معتبر است.

7-1-3  برنامه ریزی به منظور اجرای مصوبات مجمع با نظارت و هماهنگی استادمشاور و مدیرگروه.

7-1-4  تدوین آیین‌نامه های انجمن و ارائه به دبیر انجمن.

7-1-5  تدوین برنامه های سالانه و تنظیم تقویم فعالیت های انجمن.

7-1-6  انتخاب دبیر انجمن و معرفی به معاونت فرهنگی.

7-1-7  اعلام نظر در خصوص استعفای هریک از اعضا.

7-1-8  نظارت برعملکرد دبیرانجمن.

7-1-9  نظارت بر عملکرد اعضای انجمن.

7-1-10 لغو عضویت اعضای انجمن به دلیل عدم فعالیت ، عدم پایبندی به اساسنامه و آیین نامه های داخلی.

 

ماده8- مجمع انجمن

دبیرانجمن بالاترین مسول اجرایی و سخنگوی انجمن است و تمامی مکاتبات با امضای وی رسمیت خواهد داشت.

8-1  وظایف دبیر انجمن

8-1-1 برنامه ریزی و اداره جلسات و تنظیم صورت‌جلسات مجمع مرکزی.

               8-1-2 انجام مکاتبات اداری و مسولیت تمامی امور اداری ، قانونی و حقوقی انجمن.

               8-1-3 پیگیری اجرای مصوبات مجمع

               8-1-4 شرکت در جلسات شورای هماهنگی انجمن ها و ارائه به شورا

ماده9- استاد مشاور و مدیر گروه

استاد مشاور و مدیرگروه ، انجمن علمی یکی از اعضای هیات علمی هر بخش یا دانشکده ای از دانشگاه رازی  می باشند که مسئولیت مشاوره و هدایت و نظارت بر فعالیتهای علمی و پژوهشی انجمن علمی بخش مربوط به خود را بر عهده می گیرد، همچنین ایشان ناظر طرح های  انجمن ها از لحاظ علمی می باشند. در مورد انجمن های علمی بین رشته ای، استاد مشاور ومدیرگروه از بخشی معرفی می گردندکه بیشترین ارتباط را با  فعالیت های انجمن مربوطه داشته باشند.

  9-1 وظایف استاد مشاور و مدیرگروه

9-1-1  هدایت و نظارت مستمر بر فعالیت های انجمن علمی

9-1-2  ارائه مشاوره جهت بالا بردن سطح علمی فعالیت های انجمن

9-1-3  شناسایی عوامل موثر بر کیفیت علمی فعالیتهای انجمن علمی و بررسی چالشها

9-1-1 شناسایی استعدادهای برتر در انجمن های علمی و هدایت آنها 

9-1 -5 اولین تایید کننده کلیه فعالیتهای انجمن علمی جهت گرفتن مجوز اجرا 

9-1- 6 مسئول و هدایت کننده انجمن علمی در کلیه امور و فعالیتهای علمی و پژوهش

 

ماده8- درتمامی مواردی که در این اساسنامه به آنها اشاره نشده است، مطابق آییننامه انجمن های علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری عمل خواهد شد

 مهسا ويسعلي
دبیر

اسما ابراهيمي
شورای مرکزی

سارا رحيمي
شورای مرکزی

حامد فرامرزي
شورای مرکزی

فاطمه لطيفي
شورای مرکزی

نرم افزار (اتوماسیون اداری)کمیته امداد استان این نرم افزار توسط دانشجویان دانشگاه رازی نوشته شده است این نرم افزار بعداز طرح توجیهی و مجوز از تهران اجازه اجرا در استان را دارا است.و بیش از1000شرکت و مددجو را پشتیبانی میکند
انیمیشن سرزمین سیب زمینی ها تولید شده توسط انجمن نخبگان ، پذیرش شده توسط پارک علم و فناوری (شرکت پارسه)
ملزومات تولید داخل(وزارت بهداشت) لیست تهیه شده از وسایل مورد نیاز و ملزومات تولید داخل از وزارت بهداشت