پريا حدادي
شورای مرکزی

سعید حشمتی
دبیر

مهدي بالطف
شورای مرکزی

هستي مرادي
شورای مرکزی

زهره فعله كري
شورای مرکزیعلوم اقتصادی
پنجشنبه , 05 دی 1398
اكبر ژاله پور
بازدید از پایانه مرزی پرویزخان(قصرشیرین)
انجمن علمی اقتصاد در تاریخ پنجشنبه 98/10/05 ساعت 8صبح الی16 عصر و با همراهی جناب آقای دکتر بهمن اقدام بە بازدید از پایانه مرزی پرویزخان(قصرشیرین) نمود. در این بازدید ضمن بررسی جغرافیای این پایانه و اهداف توسعەای آن بە نحوە ورود و خروج کالاها،اولویت بندی ورود و خروج کالا ها،قوانین و مقررات حاکم بر پایانەهای مرزی و گمرکی،عوامل قاچاق،عمدە کالاهای قاچاقی و نحوە برخورد با قاچاقچیان و در نهایت شرایط کار در گمرک ها توسط آقای احمدی نصر(مدیرکل گمرک پرویزخان) و آقای رحمانی(کارشناس گمرک) تشریح و توضیح دادە شد و در آخر هم پرسش و پاسخی بین دانشجویان و این مسٸولین انجام گرفت.این برنامە با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاە (دکتر حاتمی) مدرس درس اقتصاد ایران وهمراهی دکتر بهمن مدرس دروس اقتصاد مدیریت و ارزیابی طرحهای اقتصادی انجام پذیرفت.


علوم اقتصادی
چهارشنبه , 27 آذر 1398
اكبر ژاله پور
بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار
انجمن علمی اقتصاد در تاریخ 27/9/98 ساعت11 الی 13اقدام بە بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار کرمانشاه نمود. در این بازدید ضمن تدریس دورەی کلی با هدف آشنایی با مفاهیم اصلی بورس ، نقشە سایت tsetmc ، نحوه انجام معاملات، نقش کارگزاران ، نحوه رصد معاملات توسط افراد در تالار اصلی سازمان و شرایط ورود بە این نهاد مالی توسط خانم سهرابی مدرس سازمان بورس انجام شد.این برنامە با هماهنگی استاد بهمن مدرس دروس اقتصاد مدیریت و ارزیابی طرحهای اقتصادی و استاد حاتمی مدرس درس اقتصاد ایران انجام پذیرفت.


علوم اقتصادی
ﺳﻪشنبه , 26 آذر 1398
اكبر ژاله پور
بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار
انجمن علمی اقتصاد در تاریخ 26/9/98 ساعت 11:30 الی 13اقدام بە بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار کرمانشاه نمود. در این بازدید ضمن تدریس دورەی کلی با هدف آشنایی با مفاهیم اصلی بورس ، نقشە سایت tsetmc ، نحوه انجام معاملات، نقش کارگزاران ، نحوه رصد معاملات توسط افراد در تالار اصلی سازمان و شرایط ورود بە این نهاد مالی توسط خانم سهرابی مدرس سازمان بورس انجام شد.این برنامە با هماهنگی استاد بهمن مدرس دروس اقتصاد مدیریت و ارزیابی طرحهای اقتصادی و استاد حاتمی مدرس درس اقتصاد ایران انجام پذیرفت.


علوم اقتصادی
دوشنبه , 18 آذر 1398
اكبر ژاله پور
همایش موفقیت در حسابداری
انجمن علمی اقتصاد در تاریخ 18/09/98 ساعت 10:30 الی 12اقدام بە برگزاری "همایش موفقیت در حسابداری" نمود. در این همایش ضمن تبریک هفتە حسابدار توسط خانم مریم طاهری مدیر "مجموعە حسابدار موفق (واحد کرمانشاە)" بە تشریح بنیاد های ضعیف و راە های تقویت توانایی و علاقە افراد بە مباحث حسابداری پرداخت،در ادامە همایش ایشان بە تبیین نحوە ورود بە بازار کار دانشجویان و علاقە مندان بە امور حسابداری و راەهای موفقیت در این رشتە پرداختند.


علوم اقتصادی
دوشنبه , 20 آبان 1398
اكبر ژاله پور
بازدید علمی از ناحیە صنعتی کرمانشاه (بیستون)
پس از حضور در محل مورد نظر بازدید اولیەای از نمایشگاە تولیدات صنعتی کرمانشاە انجام گرفت،و پس از پذیرایی بازدید از واحد پالایشی سوخت اتانول کە در حال ساخت و راەاندازی بود انجام گرفت و شرح کاملی از نحوه فعالیت و تکمیل آن توسط مدیر عامل این واحد انجام گرفت و سپس بازدید بعدی از کارخانە بستە بندی خوراک دام و طیور انجام گرفت و مجدد توسط مدیر اجرای این واحد توضیحاتی برای دانشجویان اراٸه شد،بعد از این واحد دانشجویان در محل کارخانە فرش زاگرس حضور یافتە و از نزدیک با جزٸیات این واحد آشنا گشتند ،در این واحد نیز توضیحاتی توسط مدیریت این کارخانە خدمت دانشجویان اراٸە گردید،پس از پایان این بازدید ساعت 17:15 دقیقە اخرین اتوبوس در محل حرکت اولیە(دانشکدە اقتصاد) دانشجویان را پیادە کرد.


علوم اقتصادی
دوشنبه , 29 مهر 1398
اكبر ژاله پور
کارگاه آشنایی با بازارهای مالی
با سلام.سخنران این کارگاه آقای سعید مرادیان فارغ التحصیل دورە کارشناسی رشتەی اقتصاددانشگاه رازی و تحلیلگر بازار جهانی ارز و بورس تهران بودند.