ساحل نانسي
دبیر

محدثه باوندپور
شورای مرکزی

حديث حيدري
شورای مرکزی

فاطمه فتاحي
شورای مرکزی

فائزه نظري
شورای مرکزیریاضی
دوشنبه , 08 مهر 1398
محمدرضا محمدخاني
جشن بازنشستگی
جشن بازنشستگی دکتر سیروس رسولیار با دعوت از اساتید دانشکده علوم و به ویژه رییس دانشکده پرفسور کیوان امینی و همچنین آقای دکتر صحرابی ، به پاس قدردانی از زحمات ایشان در سالن سمینار گروه ریاضی برگزار شد.