امیداجتماعی
پنجشنبه , 23 آبان 1398
اشكان احمدي
بازدید از خانه سالمندان شمیم مهر
فعالیت با همکاری انجمن حمایت از سالمندان استان کرمانشاه برگزار شد اطلاع رسانی از طریق کانال تلگرامی و ثبت نام دانشجویان با توجه به ظرفیت اعلام شده از سوی خانه سالمندان انجام شد و بازدید با حضور جناب آقای عابدین مرادی نماینده معاونت فرهنگی برگزار شد و از سوی کانون ۲۰گلدان به خانه سالمندان اهدا شد همچنین با هماهنگی قبلی از سالمندان با کیک تهیه شده از سوی کانون پذیرایی شد.